Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, www.bodrumgranfondo.com ile paylaşılan bilgilerin ve verilerin kullanımına ilişkin koşulları tespit etmektir. İşbu politika, tarafımızca hangi kişisel verilerin ne amaçla, nasıl işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını, veri güvenliği için alınan tedbirleri, veri sahibi konumundaki ilgili kişilerin haklarını açıklamaktadır.

Veri sorumlusu Uluslararası 14.Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu adına veri işleyen www.bodrumgranfondo.com sitesi olarak kişisel verilerin korunması konusunu önemsemekteyiz ve verilerinize saygı göstermekteyiz. Bu amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirerek Kanun’un 3. fıkrasının (d) bendi gereğince kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

1. Hangi verileriniz işlenmektedir?

1.1. İnternet sitemizi kullandığınızda, bizimle iletişime geçtiğinizde ve ödeme yaptığınızda bizimle bazı bilgilerinizi paylaşmış olursunuz. 

1.2. Organizasyonumuza katılmak için kayıt yaptırdığınızda ise ad-soyad, TC kimlik no, uyruk, e-posta, doğum yılı, beden bilgisi, cinsiyet, telefon, acil durumda aranacak kişinin ad, soyad ve telefonu, takım ve parkur bilgilerini işleriz. 

1.3. Organizasyon kayıt ücretini ödemek için Wirecard altyapısı kullanılmakta olduğundan bu hususta ayrıntılı bilgi için https://www.wirecard.com.tr/gizlilik-politikasi, https://www.wirecard.com.tr/odeme-sozlesme ve https://www.wirecard.com.tr/kart-saklama-hizmet-sozlesmesi.html sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

2. Verileriniz hangi amaçlarla ve yöntemlerle işlenmektedir?

2.1. İnternet sitemize eriştiğinizde, bizimle bağlantı kurduğunuzda ve yarış organizasyonuna kayıt yaptırdığınızda size mümkün olan en iyi hizmeti sunmak, hizmetlerimizi iyileştirmek, sorunları gidermek, analiz etmek ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz;

a. www.bodrumgranfondo.com tarafından gerçekleştirilen yarış organizasyonunu denetleyen federasyona bilgilerin iletilmesi,

b. Yarış organizasyonuna kayıt ve ödeme süreçleri,

c. Yarış organizasyonunun sonuçlarının açıklanması,

d. Yarış organizasyonu süreçlerinde iletişim sağlanması,

e. İnternet sayfamızın kullanımı ve içeriğinin geliştirilmesi,

f. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve mevzuata uyum,

g. Gerekli beyanlarda bulunma ve kanunları uygulama.

2.2. Kişisel verileriniz matbu formlar, veri sahibi tarafından verilen bilgiler, elektronik posta, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işlenmektedir.

2.3. Yarış organizasyonunda yer aldığınız takdirde çekilen fotoğraflarınız ve video kayıtlarınız dokümantasyon ve ticari amaçlar için işlenebilmektedir.

3. Verileriniz kimlerle paylaşılmaktadır?

3.1. www.bodrumgranfondo.com olarak kişisel verilerinizi gizli tutmaktayız ve yalnızca Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. 

3.2. Yarış organizasyonunun sonuçları www.racetiming.com.tr İnternet sitesinde açıklanacaktır. Bu doğrultuda sonuçlar, www.racetiming.com.tr ile paylaşılacak olup, İnternet sitesinde sadece ad-soyad, yaş, cinsiyet ve yarış neticelerine ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

3.3. Verilerinizi güvenlik konuları ve yasal konularla ilgili olarak kanunların izin vermesi veya zorunlu kılması durumunda adli ve resmi makamlarla paylaşabiliriz.

4. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için hangi önlemler alınmaktadır?

Kontrolümüzde olan kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, toplamaya, kullanıma, ifşaya, kopyalamaya, değiştirmeye ya da silinmeye karşı korumak için fiziksel, teknik ve idari önlemler uygulamaktayız. Tarafımıza verdiğiniz tüm bilgileri güvenli sunucularımızda depolamaktayız.

5. Yasal haklarınız nelerdir ve haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

5.1. www.bodrumgranfondo.com tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde ilgili kişi, Kanun’un 10. maddesi uyarınca; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5.2. İlgili kişinin kişisel verileri üzerindeki haklarını öğrenmek amacıyla www.bodrumgranfondo.com sitesinde yer alan yöntemlerden bir tanesini kullanmak suretiyle 0 850 885 28 66 telefon numarasını arayarak, info@racetiming.com.tr adresine e-posta göndererek veya İnternet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir.

5.3. İşbu Politika uyarınca 5.2.’de bahsedilen yöntemlerden biri ile başvuru yapmanız halinde, talebin niteliğine göre makul sürede ancak her halde en geç 30 gün içinde başvurunuz sonuçlandırılacaktır.

5.4. Başvuran kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığının tespiti açısından ek bilgi talep edebiliriz ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için kişisel veri sahibine soru yöneltebiliriz. Ayrıca talebin sonuçlandırılmasının ayrı bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edebiliriz.

5.5. Kanun uyarınca mevcut olan haklarınız ile ilgili detaylı bilgi için sitemiz içinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması İçin Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.